Porady z prawa imigracyjnego USA


ODMOWA WIZY DO USA

Otrzymanie odmowy wizy amerykańskiej (promesy wizowej) na podstawie artykułu 214(b) ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act-INA) oznacza, że Aplikant nie zdołał przekonać konsula, że planowane podczas wyjazdu do USA aktywności czy działania nie odpowiadają rodzajowi wizy o którą aplikuje. Dotyczy tom. in. następujących rodzajów wiz: turystycznych B-2, biznesowych B-1, dla przedsiębiorców E-2, czy studenckich F-1, J-1.
Inny wymóg to udowodnienie silnych związków z krajem zamieszkania, gwarantujący powrót do niego w zadeklarowanym w aplikacji wizowej terminie.
Odmowna decyzja konsula nie jest nieodwołalna. Istnieje możliwość ponownego starania się (w dowolnym terminie) o jej wydanie po przedstawieniu konsulowi nowych okoliczności, które nie zostały przedstawione podczas wcześniejszej wizycie, lub wykazanie, że okoliczności o których mowa, uległy istotnej zmianie.

>>> więcej informacji...


COFNIĘCIE Z GRANICY - UCHYLENIE ZAKAZU WJAZDU - WAIVER

Osoby które złamały prawo imigracyjne, karne lub posiadają na swoim koncie inne wyroki sądowe wydane w jakimkolwiek kraju, próbowały lub próbują uzyskać wizę na podstawie fałszywych informacji lub skorzystać z innych praw imigracyjnych posługując się oszustwem, podlegają zakazowi wjazdu do USA i nie mogą otrzymać wizy.
Powody, które sprawiły, że przepis ten ma zastosowanie, nie przedawniają się. Jednakże, osoby podlegające temu przepisowi mogą, pod spełnieniu pewnych warunków, starać się o uchylenie zakazu.
Aby móc wystąpić z taką prośbą, osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną winna wykazać, że pod każdym innym względem spełnia warunki do jej uzyskania, a w szczególności wynikające z artykułu 214(b) wcześniej wspomnianej ustawy.
Przepis ten stanowi, że każda osoba obiegająca się o wizę na pobyt czasowy zamierza pozostać w USA na stałe, chyba że przekona konsula, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego oraz że udaje się do USA w tych właśnie celach i że posiada w Polsce stałe miejsce zamieszkania, którego nie zamierza porzucić, oraz że posiada powiązania rodzinne, zawodowe, ekonomiczne, itp., które gwarantujące powrót do kraju.).
Dopiero spełnienie tego warunku, umożliwia wniesienie prośby o waiver nieimigracyjny np. w związku np. z artykułem 212(a)........INA.

>>> więcej informacji...


WIZA E-2 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (FIRMA w USA)

Amerykańskie prawo pozwala obywatelom Polski na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to możliwe w ramach wizy typu E-2.
Podstawowe korzyści dla przedsiębiorcy:
- może legalnie pracować w Stanach Zjednoczonych na rzecz amerykańskiego przedsiębiorstwa, w które zainwestował kapitał
- może wjeżdżać i wyjeżdżać z terytorium USA bez ograniczeń
- rodzina (małżonek, dzieci do lat 21 niepozostające w związku małżeńskim) mogą osiedlić się razem z przedsiębiorcą
Wymogiem jest dokonanie inwestycji (wysokość zależna od rodzaju podejmowanej działalność gospodarczej).

>>> więcej informacji...


INSPEKCJA NA GRANICY USA


Inspekcja Imigracyjna na granicy USA przeprowadzana jest przez urzędników imigracyjnych Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego ( U.S. Department of Homeland Security). Zauważalne są częste przypadki cofania podróżnych z lotniska do macierzystego kraju

Podstawowe warunki jakie należy spełnić przystępując do odprawy granicznej w USA:
- posiadana promesa wjazdowa winna być zgodna z rzeczywistym celem podroży. W ramach wizy nieimigracyjnej B-1/2 nie można deklarować podjęcia pracy, udziału w zawodach sportowych (poza nielicznymi wyjątkami), udziału w przedsięwzięciach artystycznych, itp.
- należy podawać prawdziwe informacje dotyczące terminów wcześniejszych pobytów w USA

>>> więcej informacji...


© 2003-2018 Copyright USA.INFO.PL. All Rights Reserved > Reklama w serwisie<